ஒரு கைராசி வைத்தியரின் நம்பிக்கை நோயாளிகள்!

டாக்டர்கள் மீது நோயாளிகள் வைக்கும் நம்பிக்கையே பாதி நோயை குணப்படுத்தி விடுகிறது  கைராசி டாக்டர் என்று பெயர் போனவர்(?) ஏரி...

ப்ளேட்பீடியா - உருண்டோடிய ஒரு வருடம்!

இந்த ஒரு வருட வலைப்பூ அனுபவம் எனக்கு கற்றுத் தந்தது ஏராளம், நிறைய நண்பர்களையும் எனக்கு அளித்திருக்கிறது! ஒரு வருடத்திற்கு ம...