மதுரை (அ)சம்பவம் - சில பயணக் குறிப்புகள்!

வார இறுதியில் மதுரை சென்ற போது நடந்த சில (அ)சம்பவங்களின் தொகுப்பு! அசம்பவம்: இரயில்வே ஸ்டேஷன் வெளிவாயில் மின்படிகளில் இருந்து கீழே இற...